Policy

De inboedel van de klant dient transportwaardig verpakt te zijn (behalve bij full service). De inhoud van bijvoorbeeld een verhuisdoos dient zodanig ingepakt te zijn dat losse items elkaar niet kunnen beschadigen.
De klant zorgt voor voldoende parkeerplaats voor de verhuiswagens en aanhangers tenzij deze op uitdrukkelijk verzoek van de klant door Tip&Top aangevraagd moet worden.
Bij windsnelheden van meer dan 60km/uur behouden wij het recht verhuizingen met touw & blok of lift te verplaatsen naar een andere datum.
Alle dozen moeten goed gesloten zijn, deuren van kasten op slot, schuiven en losse planken moeten uit de kasten teneinde schade tijdens het transport te beperken (behalve bij full service).
Alle kostbaarheden zoals juwelen, geld moet onder toezicht van de klant blijven.
Demontage en montage van meubels dient u op voorhand te melden.
De klant is verantwoordelijk voor de toegang van de verhuishaak evenals een vrije doorgang voor de gehele inboedel die verhuisd dient te worden.
De betaling van uw verhuizing dient contant te gebeuren tenzij anders afgesproken voor aanvang van de verhuizing.
Voor elke (volledige) verhuizing wordt bij één verhuizer minstens 4 uur afgerekend. Bij twee verhuizers minstens 5 uur en bij 3 verhuizers minstens 5 uur. Buiten Amsterdam wordt er vanaf Amsterdam tot terugkeer gerekend. Amsterdam Zuid-Oost valt buiten Amsterdam.
Op een verhuizing dienen voldoende mankrachten aanwezig of besteld te zijn waaronder minstens 1 vakkundige verhuizer. Zware objecten zoals wasmachines dienen vakkundig met genoeg mankracht verhuisd te worden. We behouden ons het recht extra hulp aan te rekenen indien er een tekort aan mankracht aanwezig is.
In geval van schade aan een verzekerd voorwerp, voortkomend uit een gewaarborgd risico, zal de schadevergoeding door de verzekeraars verschuldigd, de herstellings- of restauratiekosten der beschadigde voorwerpen, zoals voorzien in het expertiseverslag, niet te boven gaan. Hierdoor is elke waardevermindering die de goederen, na reparatie of restauratie zouden hebben, uitgesloten van de verzekering.
In geval de door onderhavige polis verzekerde voorwerpen een paar of een serie vormen verzekerd voor hun totale waarde, zal de waarde van elk voorwerp berekend worden door de totale waarde te delen door het aantal voorwerpen die het paar of de serie vormen.
In geval van schade dient de klant in aanwezigheid van de verhuizers deze schade te specificeren en dit schriftelijk laten vaststellen. De aansprakelijkheid vervalt na het vertrek van de verhuizers. De eigen risico van heeft een bedrag van €750 euro. Neem waardevolle spullen zelf mee. Tip&Top is niet aansprakelijk voor vermissingen of verdwijning van waardevolle spullen of geld.
De inboedel die in de vrachtwagen geplaatst worden door iemand anders dan het verhuispersoneel is niet verzekerd.
Klant mag onder geen beding aan schuldvergelijk doen. Factuur dient ten alle tijd te worden vereffend ongeacht er schade is ontstaan. Schade dient achteraf geregeld te worden.
Tip&Top behoudt zich het recht voor de overeenkomst te beëindigen zonder dat enige schadevergoeding kan worden ge-eist, in geval van overmacht, staking, lock-out, brand, oorlog, mobilisatie, overstroming en andere natuurrampen, of elke oorzaak van vertraging onafhankelijk van de wil van de verhuisfirma.
Kleine voorwerpen (snuisterijen, staanlampen, potten, enz.) moeten op voorhand in gesloten dozen zijn verpakt (behalve bij full service). Indien dit niet het geval is, mogen verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt hun vervoer op eigen risico.
Elektronische toestellen dienen in originele dozen verpakt te zijn. Indien dit niet het geval is, mogen de verhuizers weigeren deze te verhuizen of gebeurt het vervoer op eigen risico.
Matrassen dienen op voorhand ingepakt te zijn indien deze niet vies mogen worden.
De klant is verantwoordelijk voor de aanplanting die belemmering van de verhuis kan veroorzaken (hoge hagen, grote bomen,etc…) Tip&Top snoeit geen bomen noch hagen.
Indien er een grote voor- of achtertuin aanwezig is dient u Tip&Top hiervan op te hoogte te brengen.
Wij behouden het recht om, in uitzonderlijke omstandigheden, onze planning te wijzigen teneinde een vlot verloop te kennen. Tip&Top zal u bij wijziging daags tevoren telefonisch op de hoogte brengen.
Na 22:00 uur, op feestdagen en na 12 werkuren behouden wij ons recht de prijs van de werkuren met 100% te vermeerderen.
Als door onvoorziene omstandigheden het touw & blok of lift niet geplaatst kan worden, kan een andere lift en/of meer mankracht opgeroepen worden met de bijhorende extra kosten van het uurloon van deze extra mankracht(en) + wachttijden van de reeds aanwezige verhuizers in rekening gebracht.
Enige vertraging kan optreden door het uitlopen van een verhuizing, fileproblemen, slechte weersomstandigheden en vormen geen reden tot klacht noch schadevergoeding.
Er wordt verhuisd via de trap indien er geen andere mogelijkheid bestaat. Tip&Top is in alle gevallen vrijgesteld van alle aansprakelijkheid bij schade aan trapzalen en inboedel.
Wij behouden ons het recht 20% meer van het totaal factuurbedrag aan te rekenen indien u de dag van de verhuizing niet contant betaald.
Nalatigheidsinteresten en gerechtskosten zullen op u verhaald worden bij weigering van betaling.
Roest, oxidatie en waterschade door onder andere weersomstandigheden vallen niet onder aansprakelijkheid.
Wij werken steeds met 2 vakkundige verhuizers. Indien op uitdrukkelijk verzoek van de klant slecht 1 vakkundige verhuizer aanwezig is op een verhuizing dan valt elke geleden schade, veroorzaakt door onze man of derden aanwezig, niet onder de aansprakelijkheid van Tip&Top.
Indien de klant beslist de verhuizing te annuleren dient dit minstens 48 uur van te voren aangegeven te worden, anders wordt er € 250,- in rekening gebracht.
Bij problemen of klachten verzoeken wij u geen discussie aan te gaan met de verhuizers, maar direct het bureau te contacteren, waarna indien mogelijk iemand van Tip&Top verhuizen zal langskomen.
Tip&Top is niet aansprakelijk voor wachttijden veroorzaakt door verkeerd geparkeerde voertuigen, zelfs indien de verkeersborden door de firma zijn aangevraagd. De kosten voor de wachttijd zijn altijd ten laste van de klant.
Vrijstelling bij schade bedraagt € 450,- en is steeds voor rekening van klant.
Tip&Top kan nooit aansprakelijk gesteld worden uit hoofde van materiele- of lichamelijke schade, aan of door de klant of aan of door zijn helpers toegebracht aan wie ook, zelfs niet indien het schadegeval voordoet ter gelegenheid van de samenwerking tussen een aangestelde van Tip&Top verhuizers en de klant en/of zijn helper(s).
Schade aan planten, schilderijen, aquariums, waterbedden, dieren en trapzalen blijft steeds van de aansprakelijkheid van Tip&Top uitgesloten. Er mag niet meer dan 20% breekbare materialen vervoerd worden per wagen.
Gewone mechanische, elektrische en elektronische ontregelingen zonder uitwendige oorzaak zijn uitgesloten van de aansprakelijkheid van Tip&Top.
De verhuizers behouden altijd het recht om pauze te nemen gedurende de verhuizing. Deze bedraagt bij een werktijd van meer dan 4 uur een kwartier betaald. Andere pauzes  worden niet in rekening gebracht.
Wij behouden ten alle tijden het recht om het vervoer van potten aarde/planten en dieren te weigeren. Verhuizing moet meteen worden betaald aan huis.
Bij bestelling van uw verhuizing gaat u automatisch akkoord met onze algemene voorwaarden zoals hierboven vermeld.
Tip&Top Verhuizen
Offerte aanvragen

Sebastiaan Bergloon

Laat Sebastiaan u bellen.